Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door,bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Vermeulen & Den Otter.Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf,schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingenonverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of hetplaatsen van een bestelling geeft de klant van Vermeulen & Den Otter tekennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Vermeulen & Den Otter zijn vrijblijvend. Vermeulen& Den Otter accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Vermeulen& Den Otter behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of(wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzenzijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratiekosten,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internetis de overeenkomst een feit. Vermeulen & Den Otter behoudt het recht ombestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraante verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Vermeulen & Den Otter zal steeds streven naar snelle levering van hetbestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijdingvan enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding enevenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Allerechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor doorVermeulen & Den Otter ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Deklant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de productenaan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Vermeulen& Den Otter daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1)dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis testellen.

Betaling
De klant voldoet bij Vermeulen & Den Otter aan de verplichting, dieontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDealbetaling via de webshop als er sprake is van bezorging of contante betaling inonze winkel als er sprake is van het via de webshop bestelde producten zelf opte halen in de winkel, tenzij anders besproken.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tothet onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat deproducten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vermeulen & DenOtter de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan tevervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terestitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, diedoor de betrokken leverancier van Vermeulen & Den Otter wordt gegarandeerd,gerekend vanaf de datum van aflevering door Vermeulen & Den Otter. Binnendeze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijkeonderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van deleverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerdindien zij vooraf bij Vermeulen & Den Otter zijn aangemeld, indien zij zijnvoorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van hetproduct onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van hetonder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voorrekening van Vermeulen & Den Otter, in alle andere gevallen voor rekeningvan de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Vermeulen & Den Otter over naar deklant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelfhetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens
Indien de klant aan Vermeulen & Den Otter opgave doet van een adres is Vermeulen& Den Otter gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden metbehoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplichtadreswijzigingen schriftelijk te melden aan: Vermeulen & Den Otter Meliestraat28  5251 EJ  Vlijmen Tel: 073 5112406.

Aansprakelijkheid
Vermeulen & Den Otter is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzetof grove schuld van Vermeulen & Den Otter is toe te rekenen dan welontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Vermeulen & DenOtter komen. Vermeulen & Den Otter draagt geen verantwoordelijkheid voorinformatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/oftekortkomingen van derden draagt Vermeulen & Den Otter eveneens geenverantwoordelijkheid. Vermeulen & Den Otter is niet aansprakelijk voormisverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen enmededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddelin het verkeer tussen de klant en Vermeulen & Den Otter, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vermeulen & Den Otter.Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt tenalle tijden door Vermeulen & Den Otter uitgesloten.

Diversen
Ingeval van overmacht heeft Vermeulen & Den Otter het recht om, naar eigenkeuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonderrechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijkmede te delen en zulks zonder dat Vermeulen & Den Otter gehouden is totenige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstavenvan redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordtiedere tekortkoming verstaan, die niet aan Vermeulen & Den Otter kan wordentoegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens dewet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekeningkomt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Vermeulen & Den Otter geschieden ondervoorbehoud van alle rechten en aanspraken van Vermeulen & Den Otter. Nietsuit uitgaven of publicaties van Vermeulen & Den Otter mag wordenverveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vormdan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeulen & DenOtter.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen Vermeulen & Den Otter en haar klanten isNederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bijuitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren.Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na hettijdstip van aflevering van goederen, telefonisch, schriftelijk – of per e-mailbij Vermeulen & Den Otter te worden ingediend, onder de gespecificeerdeopgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen.Producten waarover een klacht is ingediend, dient in originele verpakkingklaargezet te worden voor ophaal door Vermeulen & Den Otter. Vermeulen& Den Otter heeft de keuze het desbetreffende product tegen redeneringdaarvan te vervangen voor een nieuw product hiervoor wordt geen geldgerestitueerd. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echterbinnen 6 uur na aflevering bij Vermeulen & Den Otter te worden gemeld, opstraffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.